top of page

Zebraföretaget Spacerpad AB vill med sin innovation förbättra menstruell hälsa i världenTillgång till prisvärd och hållbar menshygien är nyckeln till att förbättra menstruell hälsa. Menstruell hälsa är viktig av flera skäl och påverkar olika aspekter av individuell och samhällelig välfärd såsom fysisk hälsa, mental och emotionell välbefinnande, utbildning, ekonomisk påverkan och social inkludering. Karin Högberg, grundare och VD för Spacerpad AB brinner för att skapa skillnad genom sitt hållbara innovativa mensskydd!


“Vi levererar en lösning på den globala mensfattigdomen!,  säger Karin och fortsätter. “Detta gör vi genom att möjliggöra lokal tillverkning av ett innovativt mensskydd, en binda som efterliknar en menskopp i sin konstruktion. Likheten med menskopp innebär att bindan blir mycket enkel att rengöra och snabbtorkande, vilket borgar för god hygien i samband med återanvändning - oavsett tillgång till WASH-facitliteter.” 


Karin Högberg tog examen med en doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap 2015 vid Jönköpings Universitet vid fakulteten för vårdvetenskap, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås; och har sedan dess arbetat med att utveckla företaget Spacerpad AB.


Visionen är att skapa jämlik, säker och hållbar menshygien för alla som menstruerar. Att säkerställa allas rätt till menstruell hälsa – oavsett socioekonomiska förhållanden. Att företaget först och främst drivs med viljan att göra en samhällsförändring, i motsats till endast ekonomisk drivkraft, gör att företaget är ett Impact-företag, som även kan kallas för Zebraföretag. 


“Det är inte enkelt att driva impact-företag även om det låter både bra och helt rimligt. De med pengar är intresserade av pengar. Som impact-företag måste du leverera både lönsamhet och andra värden. Helst utan att "andra värden" kostar allt för mycket. Detta kräver smarta affärslösningar, vilket gör att zebra-företag måste vara extremt genomtänkta”, säger Karin.


I 2024 antogs Spacerpad AB till Zebra Impact Academy, det nya accelerationsprogrammet med syfte  att skapa bättre förutsättningar för företag och entreprenörer med samhällsförändring som starkaste drivkraft.  


“Eftersom vårt företag drivits av en tanke om impact så har jag tagit "de goda resultaten" av vår verksamhet lite för givet. Men till följd av vår tid i Zebra Impact Academy har jag lärt mig att det går att vara mycket tydligare i hur vi rapporterar dessa ”goda resultat”. Likaväl som man kan räkna på omsättning osv kan vi faktiskt räkna på vilken nytta vi åstadkommer.“


Vad är då nästa steg för Spacerpad AB?

“Vi försöker smyga igång våra affärer utifrån de muskler vi har, samtidigt skaffar vi oss proof-of-concept och tror att om fler individer eller aktörer blir varse nyttan vi kan göra, så vill fler också vara med och bidra!”


Zebra Impact Academy erbjuder ett skräddarsytt program där företagare kan utveckla sina erbjudanden och tydliggöra den samhällsnyttan de genererar. Samtidigt expanderar de sina nätverk för ökad samhällsnytta och skapar ekonomisk hållbarhet på köpet. 


Varför Spacerpad AB med sin innovativa lösning är ett exempel på ett Zebraföretag - vars innovation verkligen kan göra skillnad:


Fysisk hälsa: Korrekt hantering av menstruell hygien (MHM) är avgörande för att förhindra infektioner och andra hälsokomplikationer. Brist på tillgång till mensskydd och rena faciliteter kan leda till tillstånd som urinvägsinfektioner (UVI), reproduktiva infektioner och till och med långsiktiga reproduktiva hälsoproblem.


Mental och emotionell välbefinnande: Menstruation kan påverka mental hälsa på grund av hormonella förändringar och fysiskt obehag. Tillgång till nödvändiga produkter och stöd kan minska stress och ångest relaterad till oro för att inte kunna dölja att man menstruerar. Att inte kunna vara trygg och lita på sitt mensskydd skapar väldigt stor oro. Så stor oro att man hellre stannar hemma än utsätter sig för risken att bli avslöjad med att menstruera.


Utbildning: Flickor missar ofta skolan under sin mens på grund av otillräckliga faciliteter och brist på mensskydd. Denna frånvaro kan påverka deras akademiska prestationer och långsiktiga utbildningsnivå. Att säkerställa tillgång till menstruell hygien kan hjälpa till att hålla flickor i skolan, vilket främjar jämställdhet inom utbildning.


Ekonomisk påverkan: Kvinnor och flickor som måste missa arbete eller skola på grund av menstruella hälsoproblem kan drabbas ekonomiskt. Att tillhandahålla prisvärda och hållbara mensskydd kan hjälpa dem att fortsätta delta i utbildnings- och ekonomiska aktiviteter, vilket bidrar till den övergripande ekonomiska tillväxten.


Social inkludering: Menstruell hälsa är kopplad till bredare frågor om jämställdhet och social inkludering. Att ta itu med menstruella hälsoutmaningar kan minska stigma och diskriminering, vilket gör det möjligt för kvinnor och flickor att delta mer fullt ut i samhället utan skam eller rädsla.


Mänskliga rättigheter: Tillgång till menstruell hygien är en fråga om värdighet och mänskliga rättigheter. Att säkerställa att alla individer kan hantera sin menstruation säkert och privat är avgörande för att upprätthålla dessa rättigheter.


Att adressera menstruell hälsa på ett omfattande sätt innebär utbildning, tillgång till produkter, sanitära faciliteter och stödjande policyer, allt som bidrar till det övergripande välbefinnandet och “empowerment” av kvinnor och flickor.


Läs mer om Spacerpad här: https://spacerpad.com/


コメント


bottom of page